منو اصلی معاونت درمان
 

معرفی معاون درمان
شرح وظایف معاونت درمان :
 
۱-  نظارت  بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان و موسسات درمانی تابعه.
۲-  هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپايي و بستري آنان به گونه اي که موجب اختلال و يا کاهش در امر آموزش نگردد.
۳-  برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشي و درماني تابعه در ساعات اداري و غيراداري
۴-  اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستري و سرپايي.
۵ برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصي پيوند کليه ، پيوند قرنيه ، پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعل هاي ستاد مرکزي.
 ۶ نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی خصوصي و خيريه.
۷-  نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها.
۸- رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکي موسسات درماني تابعه.