اداره نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه
 

شرح وظایف کارشناس اعتبار بخشی بیمارستانی