اداره نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه
 

شرح وظایف کارشناس نظارت بر درمان