اداره امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
 

شرح وظایف رئیس اداره امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی