اداره امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
 

شرح وظایف کارشناس واحد نیروهای تخصصی و سطح بندی خدمات