اداره امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
 

شرح وظایف کارشناس آمار و مدارک پزشکی